นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างปลอดภัย  คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่สามารถใช้เพื่อยืนยันบุคคลนั้นได้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” จะไม่รวมถึงข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เว็บไซต์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เราใช้ข้อมูลนี้ตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบธรรมของเรา เพื่อให้บริการและ/หรือติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราที่คุณแสดงความสนใจ เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณโดยอัตโนมัติด้วย (เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประเภทแพลตฟอร์ม ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) หน้าที่อ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา) เราผนวกรวมข้อมูลนี้สำหรับการรายงานเกี่ยวกับเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา ดูแลจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวและการใช้งานของผู้ใช้ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของบุคคลโดยทั่วไป เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามตามอำนาจของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาล หมายศาล หรือหมายอาญา นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เมื่อคุณใช้บริการของเรา จะถือว่าคุณได้ตกลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการรวบรวม เก็บ ใช้ ดำเนินการ เปิดเผย และอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเรา

การเก็บรักษาความปลอดภัย

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในการครอบครอง รวมถึงการป้องกันด้านกายภาพการ ดูแลระบบ และด้านเทคนิคเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับคุณ  เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณในระบบของเรา ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว เราจะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อมีเหตุผลสมควรให้พิจารณาว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป เราอาจขจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราได้   โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์นี้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข